XXIX Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Karate Olimpijskim 21.03.2020

Regulamin
XXIX MISTRZOSTW ZIEMI LEGNICKIEJ W KARATE OLIMPIJSKIM
Turniej kwalifikacyjny do MP juniorów młodszych, juniorów i U-21 LEGNICA 21.03.2020

I ORGANIZATOR
Klub Karate Shotokan “TORA” w Legnicy
Polski Związek Karate

II CEL
Celem Mistrzostw jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate oraz integracja klubów karate
oraz przeprowadzenie kwalifikacji do Mistrzostw Polski juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców

III TERMIN I MIEJSCE
– Termin: XXIX Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Karate odbędą się 21.03.2020r. (sobota) od godz. 09.00
– Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1
– Przyjazd uczestników: dnia 21.03.2030r. (sobota) do godz. 09.00
– Odprawa sędziowska: godz. 08.45

IV WARUNKI UDZIAŁU
– Elektronicznie dostarczenie na adres:
– zgłoszenie startujących w terminie do 19.03.2020 (czwartek) na adres: online poprzez stronę https://poland-karate.pl.
Pomoc techniczna : admin@poland-karate.pl

– Posiadanie:
a) legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego oraz wyników badań lekarskich;
b) potwierdzenia stopnia (BUDO-PASS lub dyplom na kyu);
c) potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;
– Stopień zaawansowania: od 9 (9,1) kyu dzieci do lat 13,
– Stopień zaawansowania: juniorzy młodsi min.: 7 kyu (kata) oraz 6 kyu (kumite), juniorzy min.: 6 kyu (kata) oraz 5 kyu (kumite), młodzieżowiec
min.: 5 kyu (kata) oraz 4 kyu (kumite), ( stopnie wyszkolenia potwierdzone certyfikatem Polskiego Związku Karate ).
– Liczba startujących: bez ograniczeń’ wg daty urodzenia
– Oficjalne zamknięcie list startowych oraz losowanie odbędzie się dnia 20.03.2020r. (czwartek) o godz. 20.00.
– Kontakty tel.  Jacek Rusek tel. + 48 (76) 722 13 57; kom. +48 509 719 466

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Mistrzostwach zawodników, którzy nie wypełnili któregokolwiek z powyższych warunków !!!

V SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW
Turniej zostanie przeprowadzony wg. przepisów Polskiego Związku Karate.

Konkurencje indywidualne:
1. Tor przeszkód dziewcząt (6-7 lat)
2. Tor przeszkód chłopców ( 6- 7 lat)
3. Kata ind. chłopców tren. od IX.2019(do12l)
4. Kata ind. dziewcząt tren.od IX.2019(do12l)
Młode Orliki ( 7 lat):
5. Kata indywidualne dziewcząt,
6. Kata indywidualne chłopców;
Orliki (8-9 lat):
7-8 Kata indywidualne dziewcząt, chłopców
Żacy (10-11 lat):
9-10. Kata indywidualne dziewcząt; chłopców
Młodzicy (12-13 lat):
11-12.Kata indywidualne dziewcząt; chłopców
Juniorzy młodsi (14-15 lat):
13. Kata indywidualne dziewcząt;
14. Kata indywidualne chłopców;
Juniorzy (16-17lat):
15. Kata indywidualne dziewcząt;
16. Kata indywidualne chłopców;
Młodzieżowcy (18- 20 lat):
17. Kata indywidualne kobiet;
18. Kata indywidualne mężczyzn; 19. Fantom dziewcząt (6 -7 lat)
20. Fantom chłopców ( 6-7 lat)
21. Fantom chłopców tren. od IX.2019 (do 12 l)
22. Fantom dziewcząt tren. od IX.2019 (do 12 l)
Orliki (8-9 lat):
23. Kumite dziewcząt bez przyznawania punktów,
24. Kumite chłopców bez przyznawania punktów;
Żacy (10-11 lat):
25-26.Kumite indywidualne dziewcząt – 30kg, +30 kg,
27-28.Kumite indywidualne chłopców – 35kg, +35 kg,
Młodzicy (12-13 lat):
29-31.Kumite indywidualne dziewcząt -43, -50, +50 kg
32-35.Kumite indywidualne chłopców -45, -50, -55, +55 kg
Juniorzy młodsi (14-15 lat):
36-38.Kumite indywidualne dziewcząt , -47, -54, +54 kg
39-43.Kumite indywidualne chłopców -52, -57, -63, -70, +70 kg
Juniorzy (16-17 lat):
44-47.Kumite indywidualne dziewcząt -48, -53, -59, +59 kg,
48-52.Kumite indywidualne chłopców -55, -61, -68, -76, +76 kg
Młodzieżowcy (18-20 lat):
53-57.Kumite indywidualne dziewcząt -50, -55, -61, -68. + 68 kg
58-62.Kumite indywidualne chłopców -60, -67, -75, -84, +84 kg

Wymagania:
 KATA: Przepisy Polskiego Związku Karate z poniższymi zmianami; we wszystkich kat. wiekowych kata dowolne,
– do 9 lat kata może się powtarzać,
– 10-11 lat i młodzicy min. dwa kata,
– od kategorii kadet /junior młodszy, rocznik 2005 / – kata nie może się powtarzać.
 KUMITE: obowiązkowe ochraniacze na zęby, ręce, ochraniacze goleni i śródstopia, ochraniacz klatki piersiowej . Walki repasażowe; czas walki dla żaków – 60s., młodzików – 90 s., kadetów, juniorów oraz U 21 – 120 sek..
 Kumite bez przyznawania punktów, wg kryteriów Polskiego Związku Karate, decyzja 3 sędziów o wygranej (hantei
a) postawa, duch walki i siła prezentowana przez zawodników,
b) dominacja taktyki i prezentowanych technik,
c) który z zawodników zainicjował więcej akcji.
• We wszystkich konkurencjach są repesaże i dwa trzecie miejsca
• Decyzją trenera zawodnik ,może startować w wyższej ktg. wiekowej

VI WYŻYWIENIE
• w czasie zawodów czynny będzie bufet;

VII OPŁATY STARTOWE
 konkurencje indywidualne – 40.00 zł dzieci do lat 13
 konkurencje indywidualne – 60.00 zł młodzież od lat 14

VIII NAGRODY
 Wszyscy zwycięzcy otrzymują medale pamiątkowe i dyplomy.
 W konkurencjach drużynowych – statuetki.
 Najlepszy Klub otrzymuje puchar.
 Najliczniejszy Klub otrzymuje puchar

IX POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Podpisanie i wysłanie Zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony Zgłaszającego do udziału w Mistrzostwach.
2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą Organizatora.
3. Każdy uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Gimnazjum w Spalonej..
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez KKS ‘TORA’ w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PZK.
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie Mistrzostw.
8. Organizator prosi o wykorzystanie parkingu dla samochodów marketu CARREFOUR, naprzeciw hali

X PROGRAM MISTRZOSTW

21.03.2020r (sobota) do godz.0845 Przyjazd ekip, załatwianie formalności..
godz. 08.45 Odprawa sędziowska.
godz. 09.00 Uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw.
godz. 09.15 Eliminacje i finały KATA
godz. 11.15 Eliminacje i finały KUMITE
godz. 18.30 Oficjalne zakończenie Mistrzostw.

( organizator prosi o wykorzystanie parkingu dla samochodów marketu CARREFOUR, naprzeciw hali)

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców 25.04.2020 Poznań

I. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate Olimpijskim zostaną przeprowadzone 25.04.2020 w Poznaniu.

II. Aby zakwalifikować się do udziału w MP należy wziąć udział w turniejach kwalifikacyjnych, które odbędą się:
a. 29.02.2020 w Szczecinie,
b. 21.03.2020 w Legnicy

III. W MP mogą brać udział zawodnicy spełniający następujące wymogi:

a. są członkami klubu zrzeszonego w PZK i mającego aktualną licencję klubową,
b. posiadać aktualną licencję zawodniczą,
c. posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do rywalizacji sportowej,
d. posiadać odpowiedni stopień wyszkolenia potwierdzony certyfikatem PZK:
– juniorzy młodsi min. 6 kyu kumite i 7 kyu w kata,
– juniorzy min. 5 kyu w kumite i 6 kyu w kata,
– młodzieżowcy min. 4 kyu w kumite i 5 kyu w kata.
e. odpowiedni wiek, decyduje data urodzenia MP, czyli 25.04.2020:
– juniorzy młodsi 14-15 lat,
– juniorzy 16-17 lat,
– młodzieżowcy 18-20 lat.
f. ubezpieczenie NW.

IV. Do udziału w MP kwalifikują się zawodnicy z turniejów kwalifikacyjnych, wg poniżej punktacji kwalifikacyjnej:

miejsce medalowe – 4 pkt,
Wygrana walka w eliminacjach – 2 pkt
udział w zawodach kwalifikacyjnych – 1 pkt.

V. Uzyskanie min. 2 pkt, jest obowiązkową kwalifikacją do MP . Lista zakwalifikowanych zawodników do MP , będzie zamieszczona na portalu Poland – karate.pl, zaraz po rozegraniu turniejów kwalifikacyjnych.

VI. Zgłoszenia na zawody kwalifikacyjne i na MP odbywać się będą przez program Poland-karate.pl.

VII. Regulaminy szczegółowe dotyczące zawodów kwalifikacyjnych i MP będą opublikowane na naszych stronach w terminie późniejszym.

VIII. Wyniki osiągnięte na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców dadzą podstawę do ubiegania się o środki finansowe na potrzeby klubów

Regulamin MZL XXIX- 22.03.2019

Komentarze zostały zablokowane.